Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Το​ έργο τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων (ΦΕΚ 64/Β΄/16-1-2014, ΦΕΚ 256/Β΄/7-2-2014).