Μέλη Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Αθήνα, 30 / 06 / 2015

A1β/Γ.Π.: 49673/2014, ΑΔΑ:7625465ΦΥΟ-ΝΞ4

1. Μπασκόζος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή του τον Αλεξίου Κωνσταντίνο, Συνεργάτης του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

2. Ταδούλου Ουρανία, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός – Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», με αναπληρώτριά της τη Βλάχου Μαργαρίτα, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ. – Υπεύθυνη Φαρμακείου του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

3. Παπανίκου Σοφία, Ιατρός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Π.Ε.Δ.Υ. Ν. Ιωνίας, με αναπληρώτριά της την Αποστολοπούλου Αναστασία, Κλινικός Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».

4. Λίτσα Παναγιώτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτριά της την Κάνη Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Αντωνίου Αικατερίνη, Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., με αναπληρώτριά της τη Μακριδάκη Δέσποινα, Αντιπρόεδρος Α’ του Ε.Ο.Φ.

6. Φωτιάδου Ελπίδα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., με αναπληρώτριά της την Πάνου Αντιόπη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

7. Θηραίος Ελευθέριος, Γενικός Ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Γενικό Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Καρανίκα Χαράλαμπο, Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τάτση Κωνσταντίνα, Υπάλληλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτριά της την Τσαρδίζου Μαρία, ομοίως.