Μέλη Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Αθήνα, 30 / 06 / 2015

A1β/Γ.Π.: 49673/2014, ΑΔΑ:7625465ΦΥΟ-ΝΞ4

1. Μπασκόζος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή του τον Αλεξίου Κωνσταντίνο, Συνεργάτ

Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Το​ έργο τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων (ΦΕΚ 64/Β΄/16-1-2014, ΦΕΚ 256/Β΄/7-2-2014).